Buradasınız

Tüzük

T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

İl Dernekler Müdürlüğü

Sayı : 87385697-477.0L01-E.81647

Konu : Tüzük Tetkiki (34-236-144)

26/10/2017

 

İNSAN TOPLUM VE MEDENİYET KONFEDERASYONU GEÇİCİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 02.10.2017 tarihli ve bila sayılı yazınız.

İlimizde faaliyet göstermek üzere ilgi sayılı bildirim ile kuruluşu yapılan konfederasyonunuzun tüzüğü, Valiliğimizce tetkik edilerek 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun görülmüştür.

Söz konusu tüzük yazımız ekinde sunulmuş olup, bu yazılı bildirimi izleyen altı ay içerisinde ilk genel kurul toplantısının yapılması ve zorunlu organların oluşturulması gerektiğini, aksi takdirde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesine istinaden demeğin fesih edilmesi için ilgili mahkemeye sevk işlemi yapılacağının bilinmesi hususunda, Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ömer OKUMUŞ

Vali a.

İl Demekler Müdür V.

  

İNSAN, TOPLUM VE MEDENİYET KONFEDERASYONU TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

KONFEDERASYONUN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI VE TEMSİLCİLERİ

 

ADI VE MERKEZİ

Madde 1-FederasyonunAdı: “İNSAN, TOPLUM VE MEDENİYET KONFEDERASYONU’’ kısa adı “İTOMEKON” dur.  Bu tüzükte “konfederasyon” denilecektir.

Madde 2- Konfederasyonun Merkezi: İstanbul’dur. Konfederasyon merkezinin İstanbul içerisinde değiştirilmesi Yönetim Kurulunun ekseriyeti, başka bir ile nakledilmesine ise Genel Kurulun üçte ikisinin çoğunluğu ile belirlenir.

 

TANIMLAR
Madde 3- Bu tüzükte;

Konfederasyon: İnsan, Toplum ve Medeniyet Konfederasyonu’ nu

Federasyon: Konfederasyonun kurucusu olan veya sonradan, ilgili mevzuat hükümleri ile Konfederasyon tüzüğündeki şartları taşıyıp usulüne uygun olarak konfederasyona üyelik başvurusunda bulunup, üyeliğe kabul edilmiş konfederasyon üyesi olan federasyonları,

Temsilci: Federasyonların yetkili kurullarınca, konfederasyon kurucusu olarak yetkilendirilen federasyonları temsil etmekle görevli şahısları,

Delege: Federasyonların genel kurulunda federasyonu temsil etmekle seçilen şahısları,

Kurucu Federasyonlar: Konfederasyonun kuruluşunda yer alan federasyonları,

İfade etmektedir.

 

KURUCULARI

Madde 4- Konfederasyonun Kurucuları: Konfederasyonun kurucu federasyonları ve federasyonların temsilci bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

1

Çocuk ve Gençlik

Federasyonu

Muzaffer Gülyurt

Öğretim Üyesi

Tamer Göde

Yönetici

Mustafa Kemal Özsoy

Öğretim Üyesi

2

Gençlik

Dernekleri

Federasyonu

Necmi Dilbirliği

İnşaat Yüksek Mühendisi

Kamil Tolga Gürbüz

Avukat

Yusuf Nergiz

Bankacı

3

Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür Dernekler Federasyonu

Osman Bostan

Eğitimci

Burhan Sabaz

İktisatcı

Şemsettin Türkan

Eğitimci

4

Eğitim Kültür Dernekler Federasyonu

Mesut Erden

Satış Elemanı

Veysel Sağdıç

İş adamı

Şamil Gülen

Baş Müfettiş

 

İKİNCİ BÖLÜM

KONFEDERASYONUN GAYESİ, ÇALIŞMA KONULARI VE FAALİYET ALANI

KONFEDERASYONUN GAYESİ:

Madde 5- Konfederasyon, Türkiye’nin çeşitli illerinde kurulmuş bulunan ve tüzüklerinde Çocuk, Aile ve Bağımlılıkla Mücadele, Gençlik, Eğitim- Kültür, Medeniyet Değerlerimiz, Uluslararası Faaliyet, Sosyal Yardım, Sosyal Medya ve Dayanışma amaçlı Federasyonlar arasında, aşağıdaki gayeleri gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur:

5-1. Federasyonlar arasında dayanışmayı, koordinasyonu ve işbirliğini kurulması ve geliştirmesi yönünde çalışmalar yapmak.

5-2. Mevcut ve kurulacak benzer amaçlı federasyonlar arasında iletişim, koordinasyon ve etkin hizmet ağı oluşturulmasına katkıda bulunarak, çalışmalarında birlik ve uyum sağlamak.

5-3. Federasyonların;   genel  ilke  ve  politikalara  uymalarını  sağlamak  ve    uluslararası   ilişkilerini düzenlemek.

5-4. Kurucu federasyonlarımızın amaçlarından olan, aile müessesesinin geliştirilmesi, her yaş ve cinsiyetten insanımız ile korumaya muhtaç çocukları ve gençleri madde bağımlılığından uzak tutması, medeniyet değerlerimizi tahkimi, insanımızın eğitim ve kültür seviyelerini artırıcı, girişimcilik, karşılıksız yardım, dayanışma ruhlarını teşvik edici, sosyal medya ve internet yayıncılığını müspet yönlerde kullanılmasını geliştirici, federasyonlarımızın uluslararası çalışmalarına yardımcı  olmak.

5-5. Aynı amaca yönelik çalışmalar yapan ülke içindeki ve dışındaki  federasyon ve konfederasyon, tüm sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, platformlar oluşturmak, aynı amaca yönelik faaliyet yapan uluslararası kuruluşlara üye olarak ortak çalışmalarda bulunmak.  

5-6. Her bir federasyonun tek başına yapamayacağı hizmetleri konfederasyon eliyle gerçekleştirmektir.   

 

KONFEDERASYONUN ÇALIŞMA KONULARI

Madde 6- Konfederasyonun çalışma konuları aşağıda sıralanmıştır:

6-1.  Bünyesindeki federasyonların, derneklerin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının daha müessir olabilmeleri ve aralarında iş birliği imkânlarının güçlendirilmesi için; her türlü çalışmalar yapmak ve mevzuat düzenleyici faaliyetlerinde bulunmak.

6-2. Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

6-3. Konfederasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi, üyelerinin ve kamuoyunun aydınlatması ve bilgilendirilmesi amacıyla eğitim, kültür, gençlik, aile, bağımlılıkla mücadele, medeniyet değerlerimiz, sosyal yardım, dayanışma, sosyal medya ve uluslararası meselelerle ilgili konularda kurs, seminer, sempozyum, kongre, konferans, çalıştay,  panel gibi eğitim çalışmaları yapmak, bu konularda  faaliyet gösteren kurumlar ile her türlü iletişim ve dayanışma etkinlikleri planlamak ve uygulamak; bünyesindeki federasyonların mevzuata ve konfederasyon tüzüğüne uygun çalışmalarını özendirmek ve desteklemek.

6-4.  Konfederasyona gelir sağlamak, bireyleri arasındaki birlik, beraberlik, kardeşlik, muhabbetin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kermesler, yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, yurt içi ve yurt dışı gezi ve eğlenceli faaliyetler. düzenlemek.

 6-5. Eğitime destek amacı ile bütün tahsil kademelerindeki öğrencilere maddi ve manevi yardımda bulunarak, onların milli ve manevi değerlerle teçhiz edilmesi için her nevi imkânı hazırlamak.

6-6.  Bireylerin;   yararlanmaları  ve  boş  zamanlarını  değerlendirebilmeleri   için   sosyal  ve

kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, işletmek ve işlettirmek.

6-7.  Konfederasyonun amacını gerçekleştirmek üzere, tüzüğüne uygun olarak kanuni mevzuat dâhilinde benzer amaçlı federasyonlardan, konfederasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından, meslek kuruluşlarından, dernek, vakıf ve iktisadi işletmelerden ayni ve nakdi yardım ve bağış almak ve adı geçen kurumlara ayni ve nakdi yardım ve bağışta bulunmak, kurum ve şahıslardan şartlı ve şartsız bağış ve vasiyet kabul  etmek.

6-8. Konfederasyona gelir sağlamak amacıyla her türlü dinlenme, sosyal, sportif ve turistik tesisler açmak, ticari, sınaî ve hizmet alanlarında faaliyet gösterecek yurtiçinde ve yurtdışında şirketler ve iktisadi işletmeleri desteklemek ve işlettirmek. İlgili mevzuat esaslarına göre her türlü şirketlere ortak olmak, şirketlerin ortaklık paylarını almak, satmak ve iştirak ettiği ortaklık paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini almak ve sarf etmek.

6-9. Konfederasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Federasyon ve Konfederasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, iş birliği yapmak, protokoller imzalamak,

6-10. Konfederasyon ve üye federasyonların elde etmiş olduğu bilgileri ve birikimleri ilgili yargı kararlarını, karşılaşmış oldukları engelleri belirleyerek; hem üye kuruluşlarının hem de şahısların hukuki, ekonomik, üretim, uyum, refah, kalkınma, bilimsel, sosyal, çevre, tüketici, kültür, eğitim, vergilendirme,  maliye, istihdam, insan hakları, teknoloji,  ticaret ve fikri mülkiyet hakları vb. konularda görebilecekleri zararları ve bunların yaptırımları hakkında araştırmalar yapmak veya  yaptırmak, 

6-11.     Ferdin ve toplumun ekonomik gelişmesi ve kalkınması ile ailenin korunması ve güçlenmesi, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve korunmaya muhtaç çocuklar başta olmak üzere her çeşit sosyal hizmet, sosyal yardım, çevre ve sağlık hizmetleri konularında faaliyetler yapmak, yapılan faaliyetleri desteklemek, eğitim ve sağlık kurumları kurmak.

6-12.  Medeniyetimizin temelini oluşturan milli, manevi ve kültürel değerlerin geliştirilmesi ve insanlarımız tarafından daha çok benimsenmesini sağlamak. Farklı kültür ve inanç sahipleriyle çatışmadan, hoşgörü, huzur ve barış dolu bir dünya için katkıda bulunmak; insanın temel ihtiyaçlarından olan, inanç ve manevi dinamiklerini geliştiren ve güçlendiren her türlü faaliyeti yapmak.

6-13.  Amacı doğrultusunda sözlü ve görüntülü internet yayını ve program yapmak, he türlü kaynak eserlerin tercümelerini yaptırmak ve bu alanda hizmet ifa eden sivil toplum kuruluşlarına her çeşit desteği vermek.

6-14.  Gıda Bankası, bilgi bankası, arşiv, kütüphane, laboratuvar, mesleki atölye ve her konuda araştırma merkezleri kurulması ile yaygın eğitim faaliyetlerini desteklemek.

6-15.  Her  seviyede  stratejik  araştırma  merkezleri kurmak, ilmi  araştırma birimleri, geçici ve daimi araştırma grupları oluşturmak ve benzeri çalışmaları desteklemek.

6-16.  Yurt içinde ve yurt dışında kültür, eğitim-öğretim ve bilim alanlarında yapılan faaliyetleri; her türlü eğitim kurumları ile bilimsel çalışmaları ve bilim adamı yetiştirme faaliyetlerini desteklemek,

6-17.  Yurt içi ve yurt dışında sivil toplum bilincini geliştirici, insanımızın eğitim ve kültür seviyesini arttırıcı, toplumun mağdur ve dezavantajlı kesiminin problemlerini giderici konularda proje yapmak, yapılan projelere ortak olmak, amaçları doğrultusunda proje hazırlayan federasyon ve sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olmak ve aralarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

6-18.  Yasal prosedürleri yerine getirmek sureti ile uluslararası kuruluşlara üye olmak, işbirliğinde bulunmak.

6-19.  Temel hak ve hürriyetleri, din ve vicdan hürriyeti, kamu düzeninin temini ve tesisi,  hukukun üstünlüğü, tam ve eksiksiz bir demokrasiyi ülkemizde yerleştirme amaçlı çalışmak, bu gaye ile yapılan çalışmaları desteklemek ve tekliflerde bulunmak.

6-20.  Konfederasyon amaçlarını gerçekleştirmek maksadıyla her türlü gayr-i menkul bağışı almak, satın almak, satmak veya bağış yapmak,  ipotek, kiralama ve kiraya verme gibi işleri tanzim etmek. Mal sahiplerinden istimal ve intifa haklarını almak. Bunların umumunun gelirlerinden şartlı veya şartsız istifade etmek,

6-21.  Felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, geleneksel  törenler (düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal, ekonomik ve dayanışmayı sağlamak,

6-22.  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki konfederasyon, özel ve tüzel kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,

6-23.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Konfederasyon ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak şartı ile Avrupa Birliği ve Ulusal Ajans’lar ile Bakanlıklar başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel teşebbüslerin görev alanlarına giren konularda proje tekliflerine katılmak, ortak proje hazırlamak, uygulamak, proje hazırlayan ve uygulayan sivil toplum kuruluşlarına iştirakçi ve ortak olmak, proje hazırlayan üye Federasyon ve Federasyon üyesi derneklere ve diğer sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olmak.

6-24.  Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açmak, kurulu bulunan ve aynı amaç doğrultusunda çalışan özel ve tüzel kişiler, kurum, kuruluş, dernek, vakıf, federasyon ve konfederasyonlarla süreli ve süresiz ortak çalışmalar yapmak.

6-25.  Konfederasyon gaye ve faaliyetlerinin daha sağlıklı, daha süratli yerine getirilmesi için,  gerekli gördüğünde, konfederasyon idaresi için genel sekreter, genel müdür, müdür, sekreter, muhasebeci, müstahdem, aşçı, şoför, güvenlikçi gibi ihtiyaç duyulan sahalarda istihdam edilecek personel için kadro tahsis etmek, bu kadrolara atama yapar.

6-26.  Konfederasyonların kurabileceği tesisleri kurmak, kurulan tesisleri tefriş etmek, işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek,

6-27.  Konfederasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, şartlı-şartsız gayrimenkul, aynı ve nakdi bağışları kabul etmek,

6-28.  Konfederasyon gaye  ve  faaliyetlerini daha sağlıklı, daha süratli  ve  uzman kadrolar tarafından yerine getirilmesinde konfederasyon yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere, ihtisas komisyonları ve birimleri kurmak, bu birimlerde ve komisyonlarda çalışacak kimseler için eleman, başkan, sorumlu vb adlar altında kadroları ihdas etmek ve bu kadrolara tayinler yapmak. 

6-29.  Konfederasyon siyasi parti kurma faaliyetinde bulunamaz.

 

KONFEDERASYONUN FAALİYET ALANI

Madde 7. Konfederasyonun Faaliyet Alanı Eğitim, Kültür, Medeniyet Değerleri, Çocuk, Aile, Bağımlılıkla Mücadele, Gençlik, Uluslararası Faaliyet, Sosyal Yardımlaşma, Basın, Yayın Yazılı ve Görsel Medya.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KONFEDERASYONA ÜYELİK ŞARTLARI, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

KONFEDERASYONA ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 8 Konfederasyona üyelik şartları aşağıda belirtilmiştir:

8-1. Tüzüklerinde,  İnsan, Toplum ve Medeniyet Konfederasyonunun amacına uygun maddeler bulunan federasyonlar, üye olma hakkına sahiptir.

8-2. Federasyon yönetim kurulu başkanı tarafından, yazılı olarak konfederasyon yönetim kuruluna yapılacak üyelik başvuru dilekçesine, federasyon genel kurulunda alınan, “İnsan, Toplum ve Medeniyet Konfederasyonuna üye olma kararı” ile “konfederasyon genel kurulunda federasyonu temsil etmek üzere, federasyonun genel kurulunda seçilen 10 (on) asıl ve 5 (beş) yedek temsilci listesini” kararını ekleyerek konfederasyon yönetim kuruluna yapılacak başvuru ile üyelik işlemleri  başlatılır.

8-4.  Üyelik  müracaatı,  konfederasyon  yönetim  kurulu  tarafından  en  geç  otuz  gün  içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve karar yazıyla federasyona bildirilir.  

8-5. Üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. Üyeliği ret edilen federasyonun itirazı halinde kabul hakkındaki son kararı “Konfederasyon Genel Kurulu” verir.

8-6.  Müracaatı kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

8-7.  Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak konfederasyona hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan kurum ve kuruluşlara yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

 

KONFEDERASYON ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 9-  Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki şartlarda gerçekleşir:

9-1. Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin konfederasyon üyeliği kendiliğinden sona erer.

9-2. Çıkma İle: Hiçbir üye Konfederasyonda kalmaya zorlanamaz. Her üye Federasyon Genel Kurulunda karar almak ve yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Konfederasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin konfederasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

9-3. Çıkarılma İle: Konfederasyon üyeliğinden çıkarılma Konfederasyon Yönetim Kurulu kararı ile olur. Konfederasyon üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda belirtilmiştir.

9-3.1. Konfederasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

9.3.2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

9.3.3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

9.3.4- Konfederasyon organlarınca alınan kararlara uymamak.

9.3.5– Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

9.3.6- Konfederasyon üyeliğinden çıkarılan federasyon, konfederasyon  genel kuruluna itiraz edebilir. Genel kurulun vereceği karar kesindir.

9.3.7- Konfederasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Konfederasyon malvarlığında hak iddia edemez. Daha önce yaptığı bağışları ve yardımları geri talep edemez.

 

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 10- Konfederasyon üyelerinin hakları aşağıda belirtilmiştir:

10.1- Her üye federasyonun, konfederasyon faaliyetlerine ve yönetime katılma, Genel Kurulda  oy kullanma hakkı vardır.

10.2-  Üye federasyonlar oylarını kendi genel kurullarında seçilmiş olan Konfederasyon Genel Kurulu delegeleri aracılığıyla kullanırlar. 

10.3- Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 11-  Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

11.1-AidatVerme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul  toplantılarında belirlenir.

11.2-Diğer Yükümlülükler: Üyeler, konfederasyon tüzüğüne uymak ve konfederasyona bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye konfederasyonun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KONFEDERASYONUN ORGANLARI, ORGANLARININ KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI,  ÇAĞRI VE TOPLANTI USULLERİ

 

KONFEDERASYONUN ORGANLARI:

Madde 12- Konfederasyonun Organları;

12.1- Genel Kurul

12.2- Yönetim Kurulu

12.3- Denetim Kurulu

 

KONFEDERASYON GENEL KURULU

Madde 13– Konfederasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü aşağıda belirtilmiştir:

13.1-Kuruluş Şekli: 

13.1.1- Konfederasyonu teşkil eden her federasyonun kendi genel kurulunda, Konfederasyonun genel kurulunda kendisini temsil etmek üzere, 10 (on) asıl ve 5 (beş) yedek delege seçerler ve seçim tarihini izleyen 15 (on beş) gün içinde Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirirler. 

13.1.2- Dernek üyeliğinden ayrılma, dernek üyeliğinden çıkartılma, delegelikten istifa etme, federasyon tarafından delegeliğinin iptali gibi nedenlerle, delegeliği sona erenlerin yerine, konuyla ilgili yazı Konfederasyonu’na ulaştığı tarihten itibaren, kendiliğinden, sırayla aynı federasyonun en üst sıradaki yedek delegesi asıl delege olarak görev yapmaya başlar.  Konuyla ilgili olarak Konfederasyon tarafından delegenin kendisine resmi yazıyla tebligat yapılır.

13.1.3- Konfederasyonu teşkil eden federasyonların yönetim kurulları, genel kurul için seçilen temsilcilerin listesini, genel kurulun yapılacağı tarihten 15 (on beş) gün önce,  Konfederasyonun Yönetim Kurulu başkanlığına yazı ile bildirir.

13.2- Toplanma Zamanı:

13.2.1- Konfederasyon Genel Kurulu, yönetim kurulunca belirlenecek gün, saat, gündem ve yerde toplanır.

13.2.2- Konfederasyon Genel Kurulu, olağan olarak 3 (üç) yılda bir, Mart ayı  içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

13.2.3- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde her zaman, Konfederasyon delegelerinin  beşte birinin yazılı isteği üzerine 15 (on beş)  gün içinde olağanüstü toplanır.

13.2.4- Yönetim kurulu, olağan genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

13.3- Çağrı Usulü:

13.3.1- Genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler, en az 15 (on beş) gün önceden, günü, saati ve yeri, bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta (elektronik mail) veya telefon mesajı (SMS)  ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Aynı çağrı federasyon yönetim kurulu başkanlığına da bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

13.3.2-Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

13.3.3- İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

13.5-Toplantı Usulü:

13.4.1- Genel kurul toplantısı ilanda belirtilen gün, yer ve saatte genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

13.4.2- Tüzük değişikliği ve konfederasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır;

 13.4.3- Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısından az olamaz.

13.4.4- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi, yönetim kurulu tarafından toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

13.4.5- Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. 

13.4.6-  Toplantı;  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

13.4.7-  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilerek divan heyeti oluşturulur.

13.4.8- Konfederasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

13.4.9-  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

13.4.10-  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte biri tarafından gündeme alınması  yazılı olarak istenen konular  genel kurulun kararıyla gündeme alınır.

13.4.11-  Yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

13.4.12-  Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

13.4.13- Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile kâtipler tarafından birlikte imzalanır. 

13.4.14-  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna teslim etmekten sorumludur.

 

KONFEDERASYON YÖNETİM KURULU

Madde 14- Konfederasyon Yönetim Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü aşağıda belirtilmiştir:

14.1-Kuruluş Şekli: 

14.1.1- Konfederasyon Yönetim Kurulu;  11 (on bir) asıl ve 5 (beş) yedek üye olmak üzere 3 (üç) yıl için konfederasyon genel kurulu tarafından seçilir.

14.1.2- Seçilen yönetim kurulu asıl üyeleri en geç iki hafta içinde toplanarak yapacakları seçimle, bir genel başkan, iki genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman ve üyeleri belirler.

14.2- Toplanma Zamanı:

14.2.1- Yönetim Kurulu,  mutat olarak 2 (iki) ayda bir toplanır. İhtiyaç halinde başkanın daveti ile her zaman olağanüstü olarak toplanabilir.

14.2.2- Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

14.2.3- Yönetim Kurulu üyelerinin her toplantıya katılması esastır. Ancak 1 (bir) yıl süresince üst üste toplam 3 (üç) toplantıya, aralıklı olarak toplam 5 (beş)  toplantıya, Yönetim Kurulu Üyesinin, Yönetim Kurulu Üyeliği sona erer. Karar üyeye yazılı olarak tebliğ edilir.

14.2.4- Yönetim Kurulu üyelerinden, Başkan Vekili, Genel Sekreter ve Sayman olarak görev yapan üyelerden yönetim kurulunun kararıyla görevi yerine getiremedikleri tespit edilenler,  Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile alacağı kararla bu görevden alınırlar. Görevden alınan Yönetim Kurulu Üyesinin yerine başka bir Yönetim Kurulu üyesi görevlendirilir. Karar üyeye yazılı olarak tebliğ edilir.

14.2.5- Yönetim kurulu asıl üyeleri yedeklerin de getirilmesinden sonra yarısından aşağı düşmesi halinde genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde konfederasyon üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak konfederasyon üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

14.3-Toplantı ve Karar Alma Usulü:

14.3.1- Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.

14.3.2- Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının yarısından bir fazlasının olumlu oy vermesi ile alınır.  Ancak üye federasyonları mali yükümlülük altına sokan kararların yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile alınması zorunludur.

14.3.3- Toplantıda alınan kararlar “Yönetim Kurulu Karar Defteri” ne yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

14.3.4- Alınan kararlar üye federasyonlara karar tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde bildirilir. Bildirim sorumluluğu genel sekretere aittir.

 

KONFEDERASYON DENETİM KURULU

Madde 15- Konfederasyon Denetim Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü aşağıda belirtilmiştir:

15.1-Kuruluş Şekli: 

15.1.1- Konfederasyonunun yetkili denetim organı olan denetim kurulu 3 (üç) asıl, 3 (üç)  yedek üye olmak üzere genel kurul tarafından 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi biten üyenin

yeniden seçilmesi mümkündür.

15.1.2- Denetim kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.

15.1.3- Asıl üyelerden birinin herhangi bir nedenle çekilmesi halinde boşalan asıl üyeliği doldurmak için yedeklerden en çok oy alandan başlayarak çağrı yapılır.

15.2-Toplantı Zamanı, Toplantı ve Karar Alma Usulü:

15.2.1-Denetim Kurulu; konfederasyonun iş ve işlemlerinin belgelerini, gelir ve giderlerini, çalışmalarını tüzük, yönetmelik ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu yılda en az bir kez denetler.

15.2.2- Denetim Kurulu, çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetim Kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

15.2.3- Denetim Kurulu, Konfederasyonun tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve konfederasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler.

15.2.4- Konfederasyon yetkilileri denetim kurulu  üyelerinin isteği üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

KONFEDERASYONUN ORGANLARININ VAZİFE VE SELAHİYETLERİ

 

KONFEDERASYON GENEL KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ

Madde 16– Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

16.1– Konfederasyon organlarının seçilmesi,

16.2- Konfederasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

16.3- Konfederasyonun fesih edilmesi,

16.4- Konfederasyonun uluslararası faaliyette bulunması kararının alınması, yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar verilmesi veya bu hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

16.5- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

16.7-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

16.8-Konfederasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

16.9-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

16.10- Konfederasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz

malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

16.11-Yönetim kurulunca konfederasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

16.12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16.13- Konfederasyonun en yetkili organı olarak konfederasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

16.14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

KONFEDERASYON YÖNETİM KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ

Madde 17- Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

17.1-Konfederasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

17.2- Genel Kurulu olağan ve olağan üstü toplantıya çağırmak.

17.3- Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, genel kurulca verilen yetkileri kullanmak.

17.4- Tüzük değişikliğine ilişkin tasarıyı hazırlayarak genel kurula sunmak.

17.5- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek 3 (üç) yıla ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak

17.6- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

17.7- Konfederasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

17.8- Konfederasyonun gayesi için gayr-i menkul satın almak ve kiralamak, menkul ve gayr-i menkulleri iktisap ve mübadele etmek, istikrazda bulunmak leh ve aleyhte ipotekler kabul ve fek etmek, vesaire hakları tesis etmek, esham satın aldırmak ve icabında terkin etmek ve satmak, ferağ kabul etmek ve ferağ vermek, hakiki ve hükmî şahıslar nezdinde ve resmi dairelerde, bankalarda konfederasyonu temsil etmek ve kendi salâhiyetlerinin bir kısmını kullanmak üzere vekil veya mümessil tayin  etmek.

17.9- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

17.10- Konfederasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, sonucu ilgililere bildirmek.

17.11- Zorunlu görülen defter ile gerekli görülen yardımcı defteri tutmak.

17.12-Tüzükte belirlenen amaçların gerçekleşmesine ilişkin komisyonlar, birimler, bilimsel, teknik bürolar ve atölyeler kurmak, çalışacakları atamak, görevden almak, ücret ve çalışma şartlarını belirlemek, eğitim çalışmalarını yönlendirmek.

17.13- Konfederasyon idaresi için genel müdür, müdür, sekreter, muhasebeci, müstahdem, aşçı, şoför, güvenlikçi gibi ihtiyaç duyulan sahalarda istihdam edilecek personel için kadro tahsis etmek, ücretlerini belirlemek, bu kadrolara atama yapmak, görevden almak.

17.14- Konfederasyon adına kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapmak.

17.15- Üye federasyonların çalışmalarına yardımcı olmak ve dayanışmayı sağlamak.

17.16- Konfederasyon çalışmalarının düzenli yürütülmesi için yönetmelikler hazırlamak.

17.17- 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve Konfederasyon tüzüğünün gerektirdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

17.18-  Konfederasyon gelirlerini en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla her türlü işlemleri yapmak.

17.19-   Bu tüzükte belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak; iktisadi, sınai işletmeler ve şirketlerin desteklenmesine ve işlettirilmesine, kurulmuş olanlara ortak olunmasına karar vermek.

17.20- Amacın gerçekleştirilmesi için AB ve Ulusal Ajans’lar ile Bakanlıklar başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje hazırlamak, uygulamak, hazırlayan ve uygulayan üye derneklere ve federasyonlara yardımcı olmak.

17.21-Konfederasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile konfederasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesine karar vermek ve uygulamak.

 

GENEL BAŞKAN’IN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18- Genel Başkan’ın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

18.1-Konfederasyonu özel ve tüzel kişiler ile yönetim ve yargı önünde konfederasyonu temsil eder.

18.2- Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

18.3- Konfederasyon adına kamuoyuna ve basına açıklamalarda bulunur.

18.4- Yönetim kurulunca kararlaştırılan ve üye federasyon birimlerinin denetimi amacıyla oluşturulan komisyon ve kurullara başkanlık eder.

18.5- Üye federasyonların Genel Kurullarına katılır veya temsilci gönderir.

18.6- Genel Başkan Yardımcılarının görevlerini tayin ve tanzim eder, kendisinin bulunmadığı durumlarda başkan yardımcıları arasında görev yapacak başkan vekilini seçer.

 

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19- Genel Sekreter’ in görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

19.1- Konfederasyonun bütün yazışmalarını yürütür.

19.2- Yönetim Kurulu gündemini hazırlar.

19.3- Konfederasyon bünyesinde istihdam edilen tüm personelin özlük işlerini yürütür.

19.4- Yönetim kurulu toplantı tutanağını tutar ve karar defterini tanzim eder ve imzalatır.

19.5- Yönetim Kurlunca alınan kararların uygulanması için birimler arasında eşgüdüm sağlar.

19.6- Yönetim Kurulu kararı ile genel sekreterlik vazifesi genel başkan yardımcılarından birine verilebilir.

 

KONFEDERASYON SAYMANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20- Sayman’ın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

20.1- Konfederasyon gelirlerini tahsil eder.

20.2- Genel harcamaları yapar.

20.3- Gelir kaynaklarının artırılması ve geliştirilmesi için çalışır.

20.4- Gelir ve gidere ilişkin belgeleri usulüne uygun olarak tutar.

20.5- Genel Kurula sunulacak mali raporu, kesin hesap, bilanço ve tahmini bütçeyi Yönetim Kurulu adına hazırlar.

20.6- Genel Kurula sunulacak mali raporu, kesin hesap, bilanço ve tahmini bütçeyi Yönetim Kurulu adına hazırlar.

20.7- Yönetim kurulunca gerekliliğine karar verilen demirbaşların alım-satım ve kaydını yapar.

20.8- Gelir ve gider defteri, alındı belgesi, kayıt ve demirbaş defteriyle başka yardımcı defterleri tutar.

20.9- Alındı belgelerini temin eder, gelir ve giderlere ilişkin belgeleri saklar.

20.10- Harcamalarla ilgili bilgileri ilk olağan gelen kurul toplantısına sunar.

20.11- Konfederasyon adına tahsilat yapılacak yetkilileri tespit ederek yönetim kuruluna sunar ve tahsilatları denetler.

20.12- Aidatların süresi içinde ödemelerini sağlar, süresi içinde ödenmeyen aidatlarla ilgili raporu yönetim kuruluna sunar.

 

KONFEDERASYON DENETİM KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ

Madde 21- Denetleme kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

21.1- Denetim kurulu, konfederasyon yönetim kurulunun mali ve icraatla ilgili kararlarını,

i- Konfederasyo tüzüğüne,

ii- Yönetmeliklere,

iii- Kanunlara

iv- Usule uygunluğunu mali ve icraatla ilgili kararları başta olmak üzere, bütün defter, hesap, kayıt ve evrak üzerinden, yılda en az bir kez denetler.

21.2- Denetim sonuçlarını “Denetim Kurulu Karar Defterine” kaydeder ve bir rapor halinde genel başkana verir.

21.3- Üç yıllık dönem içerisinde idari ve mali denetim sonuçlarını, bilanço ve gelir-gider hesapların, muhasebeye ait defterleri bunların dayandığı belge ve kayıtları ile yönetim kurulu kararlarının tüzüğe ve mevzuata uygunluğunu denetler. İnceleme sonuçlarını “Denetim Kurulu Karar Defterine” kaydeder ve bir rapor ile Genel Kurula sunar. 

21.4- Yönetim Kurulu'nun ibra edilip edilmemesi hususundaki teklifini bir rapor halinde Genel Kurul'a sunulmak üzere Yönetim Kurulu'na verir.

21.5- Denetleme sırasında gördüğü yanlışları, noksanları ve usulsüzlükleri Yönetim Kurulu'na yazı ile bildirir. Bunların giderilip giderilmediğini takip ve kontrol eder.

21.6 -Yönetim Kurulu başkanı, varsa denetim kurulu raporundaki aksaklıkları ve yanlışlıkları, bir sonraki denetim kurulu toplantısına kadar gidermek mecburiyetindedir.

21.7- Gerekli gördüğü hallerde, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını yönetim kurulundan gerekçeleri ile birlikte, yazılı olarak talep eder. 

21.8- Denetim kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

21.9- Denetim Kurulunun yapacağı çalışmalara Yönetim Kurulu her türlü kolaylık ve yardımı sağlar.

21.10- Kasayı sayar giderlerin tüzük hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını inceler.

21.11- Gerekli gördüğü hallerde gider belge ve kayıtlar konusunda Yönetim Kurulu'nu uyarır.

21.12- Denetim sonunda usulsüz veya konfederasyonun mali bünyesini etkileyecek gereksiz giderlerin veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.

21.13- Denetim kurulu  üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, konfederasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

21.14- Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

MALİ KONULAR

 

KONFEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI

Madde 22-  Konfederasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

22.1-Üye giriş ve yıllık aidatları: Üye federasyonların ilk katılım aidatı olarak 1 000 (bin) TL, aylık  olarak  500   (beş yüz)  TL  olmak  üzere   yıllık  toplam   6 000  (altı bin) TL aidat alınır.

Bu miktarlar artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

22.2-Dernek üyelerinin, derneklerin, federasyonların, konfederasyonların ve tüzel kişilerin kendi isteği ile konfederasyona yaptıkları bağış ve yardımlar,

22.3-Konfederasyon tarafından tertiplenen kermes, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi toplantılardan, yayınlardan ve sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler,

22.4-Konfederasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

22.5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

22.6-Konfederasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla desteklediği ve ortak olduğu iktisadi ve ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

22.7-Diğer gelirler.

 

ALINDI BELGELERİ

Madde-23. Konfederasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri”  (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Konfederasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

YETKİ BELGESİ

MADDE-24. Yetki belgesi ile ilgili hükümler;

24.1- Konfederasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

24.2- Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi“ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Konfederasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır.

24.3- Yetki belgelerinin birer sureti Dernekler Müdürlüğü birimine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, 15 (on beş) gün içerisinde Dernekler Müdürlüğü birimine bildirilir.  

24.5- Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

24.6- Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

KONFEDERASYONUN GİDERLERİ

Madde 25- Konfederasyonun giderleri aşağıda gösterilmiştir:

25.1- Genel giderler, 

25.2- Personel ve kira giderleri, 

25.3- Amaç ve hizmet giderleri, 

25.4- Konfederasyonun Yönetim Kurulunun uygun gördüğü ve onayladığı durumlarda üye federasyonların tüzükleri doğrultusunda yapacakları harcamalar,  

25.5- Uluslararası mesleki kuruluşlara üyeliklerde konfederasyonun ve üye federasyonların ödemesi gereken üyelik aidatları,

25.6- Dernekler kanunu ve diğer yasalarda belirtilen hükümler doğrultusunda yapılan giderler.

25.7- Her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile konfederasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluklar

25.8- Diğer giderler.

 

HESAP DÖNEMİ

MADDE-26. Konfederasyonda hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

 

KONFEDERASYONUN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 27- Konfederasyonun gelir ve gider işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

27.1- Konfederasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Konfederasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

27.2- Konfederasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Konfederasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

27.3- Konfederasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

27.4- Bağış toplayacak kişi ve kişiler Konfederasyon Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Düzenlenmiş yetki belgesinin bir sureti Mahalli Mülki Amirliğine gönderilir.

27.5- Federasyon adına gelir toplamakla görevli kişiler tahsil ettikleri paraları 30 (otuz) gün içinde Federasyonun bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtasıyla gönderir.

27.6- Konfederasyon tarafından bastırılacak olan alındı belgesinin başlangıç ve bitiş numaralarının alınan kararlarda belirtilmesi şarttır. A serisinden 000001 sıra numarasından başlayarak devam eder. 

27.7- Belgelerin saklama süresi 5 ( beş ) yıldır.

 

KONFEDERASYONUN BORÇLANMA USULU

Madde 28- Konfederasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, konfederasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

Madde 29- İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.

Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ

Madde 30-  Defterler hariç olmak üzere, konfederasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 31-  Konfederasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Konfederasyon Beyannamesi” konfederasyon yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde konfederasyon başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

KONFEDERASYONUN FESHİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ

 

KONFEDERASYONUN FESHİ VE TASFİYESİ

Madde 32- Konfederasyonun feshi ve tüzel kişiliğinin sona ermesi iki şekilde olabilir:

32.1- Genel Kurul Kararı İle Fesih ve Tasfiye: 

32.1.1- Konfederasyon Genel Kurulu her zaman Konfederasyon feshine karar verebilir.

32.1.2- Genel Kurulun Konfederasyonun feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Konfederasyon delegelerinin en az 2/3’ünün bulunması şarttır.

32.1.3- İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olmaz.

32.1.4- Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan delegelerin 2/3’ünün oyuyla alınması zorunludur.

32.1.5- Genel Kurul kararı ile fesih halinde Konfederasyonun her türlü taşınabilir, taşınamaz mal, para ve alacakları üye federasyonun arasında 5 yıl içinde Konfederasyona yaptıkları katkı oranında dağıtılır.

 32.1.6- Bu dağıtımın ve paylaşımın kolay yürütülmesini sağlamak amacıyla üç kişilik tasfiye kurulu görevlendirilebilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak Konfederasyonun mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidirler. 

32.1.7- Konfederasyonun feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

32.1.8- Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde konfederasyon adında “Tasfiye Halindeki İnsan, Toplum ve Medeniyet Konfederasyonu” ibaresi kullanılır. 

32.2- Kendiliğinden Dağılma; 

32.2.1- Konfederasyona üye olan federasyon sayısı 3’ün altına düştüğü ve bu durum 3 ay içerisinde giderilmediği takdirde, 

312.2- Konfederasyona kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü ya da Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmadığı veya Genel Kurul yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılamadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır.    

32.2.3- Konfederasyonun feshi, kendiliğinden dağılması veya mahkeme kararıyla kapatılması durumunda delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

32.2.4- Konfederasyonun feshi, kendiliğinden dağılması veya mahkeme kararıyla kapatılması durumunda, tasfiye işlemi sonunda kalan para ve mal varlığı, Suffa Vakfı’na verilir.

32.2.5- Konfederasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ, TUTULACAK DEFTERLER

 

KONFEDERASYONUN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ,

Madde 33- Konfederasyonun defter tutma esas ve usullerine ait hükümler aşağıdadır:

33.1-İşletme Hesabı Esasına Göre: Konfederasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur.

33.2- Bilanço Esasına Göre: Yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 30. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

33.3- Üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

33.4- Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

33.5- Konfederasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

33.6- Kayıt Usulü Konfederasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

KONFEDERASYONUNDA TUTULACAK DEFTERLER

Madde 34- Konfederasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Konfederasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, konfederasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

5-Demirbaş Defteri: Konfederasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Konfederasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

KONFEDERASYONUN DEFTERLERİN TASDİKİ

Madde 35- Konfederasyonun defterlerin tasdiki ile ilgili hükümler:

35.1- Konfederasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan Önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

35.2- Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

35.3- Bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

BİLDİRİMLER

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 36-  Bildirilmesi gereken bildirimle bildirimler:

1-  Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK- 3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul sonuç bildirimine;

1.1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

1.2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

2-  Taşınmazların Bildirilmesi Konfederasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

3-  Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Konfederasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

 

Bildirim formuna,  yurt  dışından  yardım  alınması  hususunda  alınmış  yönetim kurulu kararı

örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

4-  Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim: Konfederasyonun görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 17 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde konfederasyon merkezinin bulunduğu yerin valiliğine  verilir.

5-  Değişikliklerin Bildirilmesi Konfederasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK- 24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında konfederasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Konfederasyon Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Konfederasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

ONUNCU BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, ÜST KURULUŞ, İÇ DENETİM, ÜYE FEDERASYONLARIN TÜZEL KİŞİLİĞİ, HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

KONFEDERASYON TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 37- Konfederasyon tüzüğün ne şekilde değiştirileceğine ait hükümler:

37.1- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

37.2- Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısından az olamaz.

37.3- Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA ÜST KURULUŞ KURMA, KURULMUŞ KURULUŞLARA ÜYE OLMA,

 

MADDE 38- Konfederasyonun yurt içinde ve yurt dışında üst kuruluş kurma, kurulmuş kuruluşlara üye olması ile ilgili hükümler:

38.1- Konfederasyon; ülke içinde yalnız bir konfederasyona üye olabilir. Üye olma veya üyelikten ayrılmaya genel kurul üye tam sayısının 2/3’ü ile karar verir.

38.2- Konfederasyon; amaçlarına uygun uluslararası üst kuruluşlara üye olabilir, ilgili kuruluşlara temsilci gönderebilir. Bu kapsamdaki üye olmaya ve üst kurul delegelerin belirlenmesi genel kurul üye tam sayısının 2/3’ü ile yapılır.

38.3- Konfederasyonun üye olduğu üst kuruluşlarla ilişkilerini koordine etmek, bu kuruluşlar nezdinde, yapılan çalışmalar için gerektiğinde yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul delegeleri arasında görevlendirme yapmak yönetim kurulunun yetkisindedir.  

38.4- Konfederasyon; üye olduğu veya üyelikten ayrıldığı kuruluşları, üye olma veya üyelikten ayrılma kararını izleyen 15 gün içinde ilgili mercilere bildirir. Üyelik bildirimine üye olunan kuruluş tüzüğünün bir örneği eklenir.

 

ÜYE FEDERASYONLARIN TÜZEL KİŞİLİĞİ:

MADDE 39- Konfederasyon üyesi federasyonların tüzel kişiliği:

39.1- Konfederasyona üye federasyonların tüzel kişilikleri devam eder.

39.2- Konfederasyona üye federasyonların kendi tüzel kişiliklerine ait iş ve işlemlerden Konfederasyon sorumlu olmazlar.

 

KONFEDERASYONUN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 40- Denetim kurulu konfederasyonun denetimini sağlar. Bunun yanı sıra;

40.1- Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından konfederasyonun iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

409.2- Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 40- İnsan, Toplum ve Medeniyet Konfederasyonu tüzüğünde hüküm eksikliği bulunması halinde, Yönetmelik hükümleri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

İş bu tüzük 40 (kırk) maddeden ibarettir.

İlk Genel Kurul’ da konfederasyon organları oluşturulana kadar, konfederasyonu temsil edecek,  yazışma, tebligat alma ve bankalarda hesap açmaya yetkili kişilerin adı soyadı görevi adres bilgileri:

 

Sıra No

Adı

Soyadı

Konfederasyondaki

Görevi

İşi ve Mesleği

 

1

Muzaffer GÜLYURT

Genel Başkan

Öğretim Üyesi

 

2

Abdülkadir YAZICI

Genel Başkan

Yardımcısı

Vali

 

3

Şamil GÜLEN

Genel Başkan

Yardımcısı

Baş Müfettiş

4

Osman BOSTAN

Genel

Sekreter

Eğitimci

 

5

Tamer GÖDE

Sayman

Yönetici

6

Mesut ERDEN

Üye

Satış Elemanı

7

Veysel SAĞDIÇ

Üye

İş adamı

8

Şemsettin TÜRKAN

Üye

Eğitimci

9

Burhan SABAZ

Üye

İktisatcı

10

Numan MEMİ

Üye

Mali

Müşavir

11

Mustafa Kemal ÖZSOY

Üye

Öğretim Üyesi